กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปฏิทินวิชาการ จ.ภ.ชลบุรี 2565 ปัจจุบัน

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ แสงทอง

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่ม 12 จ.ภ.