สำรวจแววความสามารถพิเศษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับนักเรียน

https://mi-test.obec.go.th/student/login.php

สำหรับครูที่ปรึกษา

https://mi-test.obec.go.th/teacher/login.php