กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานนิเทศภายใน

งานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

ครั้งที่ 1 ==> 2/2567 (29-01-67)

ประชุมกลุ่มวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระ

 ครั้งที่ 2 ==> 2/2567 (27-02-67)

ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่ม 12 จ.ภ.