บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

นายวิเชียร  ดอนแรม

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการเรียนการสอน

นางเพ็ญสุดา  มังกร

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นางมลทิรา  จีนามูล

งานรับนักเรียน

นายวิเชียร  ดอนแรม

งานพัฒนาหลักสูตร

นายธรรมนูญ  อันทะศรี

งานวัดผลและประเมินผล

นางณัฎฐา  ทองเชื้อ

งานการจัดการเรียนการสอน

น.ส.ธมลวรรณ นาวาเจริญ

งานทะเบียนวัดผล

นายสมควร  นาคเกษม

งานทะเบียนนักเรียน

นายพรชัย สุขเจริญ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายอุทิศ จงรวมกลาง

หัวหน้างานเครือข่าย
และบริการทางวิชาการ

น.ส.กัญญา พรรณา

หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นายกฤษฎา  ทองเชื้อ

หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสาววัฒนา  แก่นเมือง

หัวหน้างานวิจัย
สถานศึกษา

น.ส.พัชรพร  โพธาราม

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

น.ส.ณัฐณิดาพร  กระโพธิ์

หัวหน้างานแนะแนว

น.ส.พัชรพร  บุญกิตติ

งานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

น.ส.อนัญญา  อินทอง

งานนิเทศภายใน

น.ส.สาวิตรี  พรหมวงศ์

วิเทศสัมพันธ์

น.ส.อรวรรณ ศรีไตรรัตน์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

น.ส.ศุจิมนัส วงศ์เกตุ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

น.ส.พนิดา  สีขาว

งานสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ