บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

นายวิเชียร ดอนแรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหัวหน้างานจัดการเรียนรู้

นางณัฎฐา  ทองเชื้อ

หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางมลทิรา
จีนามูล

หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวธมลวรรณ
นาวาเจริญ

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสาวอัญชลี
ปุ๊กคาม

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นายสมควร  นาคเกษม

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

นางเพ็ญสุดา
มังกร

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายรณจักร ยั่งยืน

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นายรณจักร ยั่งยืน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกัญญา
พรรณา

หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นายกฤษฎา
ทองเชื้อ

หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสาววัฒนา
แก่นเมือง

หัวหน้างานวิจัย
สถานศึกษา

นางศรัณย์ภรณ์ นาคา

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายบรรพต 
ทองอินทร์

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวพัชรพร
บุญกิตติ

หัวหน้างานโครงงานและนวัตกรรม

นายธรรมนูญ 

หัวหน้างานเครือข่าย
และบริการทางวิชาการ

นางสาวอนัญญา
อินทอง

นางสาวประไพพรรณ
ศุกระศร

นายธเนศ
ทองไทย

นางสาวสาวิตรี 
พรหมวงศ์