บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

นายวิเชียร ดอนแรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหัวหน้างานจัดการเรียนรู้

นางสาวจุฑารัตน์ พรมปัญโญ

หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางมลทิรา
จีนามูล

หัวหน้างานนิเทศ
การศึกษา

นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสาวอัญชลี
ปุ๊กคาม

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล

นางสาวยุภาพร
เปรมกมล

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

นางเพ็ญสุดา
มังกร

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปราณี
เพ็ชรนอก

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นายธีรพงษ์
อ่อนอก

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกัญญา
พรรณา

หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นายกฤษฎา
ทองเชื้อ

หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสาวศิริพร นันท์ชัย

หัวหน้างานวิจัย
สถานศึกษา

นางศรัณย์ภรณ์ นาคา

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นางอัญมณี
พุทธมงคล

หัวหน้างานแนะแนว

นางนาฏยา
สุวรรณกิจเจริญ

หัวหน้างาน
รับนักเรียน

นางสาวพรปวีณ์
ทนสูงเนิน

หัวหน้างานโครงงานและนวัตกรรม

นางสาวจันทนา
เปรมฤดีปรีชาชาญ

หัวหน้างานเครือข่าย
และบริการทางวิชาการ

นางสุภาพร ราชา

นางสาวพัชรพร บุญกิตติ

นางสาวอนัญญา
อินทอง

นายบรรพต
ทองอินทร์

นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร

นายสมควร
นาคเกษม

นายธเนศ
ทองไทย

นางสาวสาวิตรี พรหมวงศ์