งานประกันคุณภาพการศึกษา

  • เอกสารการประเมินตนเอง SAR 2563 และ 2564

  • เอกสารอ้างอิง SAR 2564 เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก