งานการจัดการเรียนการสอน

ตารางเรียนนักเรียน อัปเดท 04/05/67

ตารางสอนครู อัปเดท 04/05/67

6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้plcกับกลุ่มโรงเร.pdf
สรุป PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ.pdf
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.pdf
แบบสรุปสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ข.pdf

บันทึกการสอน