งานวิเทศสัมพันธ์

เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน 10 ปีความร่วมมือกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือทางวิชาการ.pdf
การเข้าร่วมกิจกรรม the annual self-directed.pdf
Summary of Ichikawa and Chonburi Template (1) Academic Collaboration with SSH.pdf
  • นักเรียนชั้นม. ๑-๖ ที่สนใจอบรมในหัวข้อ STEM , LIFE SCIENCE etc.

  • สามารถสมัคร ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://go.cityu.hk/taster

  • ภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๕ นี้ค่ะ

  • ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ สำหรับคุณครูทุกท่าน

  • สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ http://go.cityu.hk/educator (link ของครู)

  • ภายในวันที่ ๓๑ กค. ๖๕ นี้ค่ะ