การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(O34-O41)

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา